ul. Świeradowska 75, 50-559 Wrocław

Wybór formy prawnej

Najprostsza forma prawna

Działalność jednoosobowa

Najprostsza forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej, która najbardziej sprawdza się w niewielkich przedsięwzięciach gospodarczych niewymagających udziału wspólników.

Rejestracja

Rejestracja odbywa się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie formularza CEIDG-1. Uzupełniony formularz CEIDG-1 jest jednocześnie:

 • Wnioskiem o wpis do rejestru REGON;
 • Zgłoszeniem do ewidencji i identyfikacji podatkowej- nadanie podmiotowi numeru NIP;
 • Zgłoszeniem płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • Wyborem formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Koszty

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej zwolniona jest z opłat i nie wymaga od przedsiębiorcy dysponowania minimalnym kapitałem.

Odpowiedzialność

Za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością, przedsiębiorca odpowiada w sposób nieograniczony, całym swoim majątkiem.

Umowa między wspólnikami

Spółka cywilna

Forma prowadzenia działalności gospodarczej, w której wspólnicy nawiązują między sobą umowę na podstawie której dążą do osiągnięcia konkretnego celu gospodarczego. Udział w spółce wymaga wzajemnego zaufania pomiędzy wspólnikami a także ścisłej współpracy. Forma sprawdzająca się w małych przedsięwzięciach opartych na osobistych kontaktach pomiędzy wspólnikami.

Rejestracja

Rejestracji nie podlega spółka jako podmiot prawa a wspólnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą;

 • Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie formularza CEIDG-1, który uzupełniany jest przez wszystkich wspólników;
 • Następnie wspólnicy zawierają umowę spółki, która regulowana jest przez kodeks cywilny;
 • Po zawarciu umowy, wspólnicy zgłaszają spółkę do Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Skarbowego w celu wydania numeru REGON i NIP nowo powstałej spółki;
 • Ostatnim krokiem jest aktualizacja wpisu w CEIDG o uzyskane dane spółki.

Koszty

Utworzenie spółki cywilnej zwolnione jest z opłat i nie wymaga od wspólników dysponowania minimalnym kapitałem. Jedyna opłata to podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% od wartości wkładu wniesionego przez wspólników. Przepisy nie nakładają na wspólników obowiązku dysponowania określonym kapitałem minimalnym.

Odpowiedzialność

Za zobowiązania spółki cywilnej, wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem.

Najprostsza forma prawna spółki

Spółka jawna

Najprostsza forma prawna spółki handlowej, w której wspólnicy nie muszą prowadzić indywidualnej działalności, ponieważ sama spółka jest przedsiębiorstwem. Spółka jawna posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych co umożliwia tworzenie majątku spółki.

Rejestracja

Tworzenie spółki jawnej składa się z dwóch czynności:

Zawarcie na piśmie umowy spółki, w której zostaną zawarte następujące informacje:

 • firma i siedziba spółki;
 • wkłady wnoszone przez każdego ze wspólników oraz ich wartość;
 • przedmiot działalności spółki;
 • czas na jaki zawarta jest umowa spółki.

Wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym:

 • Spółka powstaje w momencie uzyskania wpisu do KRS, zatem samo zawarcie umowy spółki nie powoduje powstania nowego podmiotu prawa;
 • Spółka nie może prowadzić działalności gospodarczej do czasu uzyskania wpisu w KRS.

Po uzyskaniu wpisu do KRS, spółce zostaje przyznany numer NIP i REGON;

Ostatnim krokiem jest zgłoszenie danych uzupełniających do urzędu skarbowego na druku NIP-8

Koszty

 • Koszt rejestracji w wysokości 600zł obejmuje wpis do KRS oraz ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% od wartości wkładu wniesionego przez wspólników do spółki.
 • Przepisy nie nakładają na wspólników obowiązku dysponowania określonym kapitałem minimalnym.

Odpowiedzialność

Za powstałe zobowiązania odpowiada spółka całym swoim majątkiem. W przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki, za zobowiązania odpowiadają wspólnicy całym swoim majątkiem.

Kapitał inwestorów

Spółka komandytowa

Forma prawna prowadzenia przedsiębiorstwa, przyznająca dużą swobodę w kształtowaniu odpowiedzialności wspólników za zobowiązania. Komplementariusz odpowiada bez ograniczeń za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, natomiast odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona. Spółka komandytowa najbardziej sprawdza się w przedsięwzięciach wykorzystujących kapitał inwestorów, którzy nie chcą odpowiadać całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Rejestracja

Rejestracja spółki komandytowej polega na wykonaniu dwóch czynności:

Zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego, która będzie zawierać następujące informacje:

 • firma i siedziba spółki;
 • przedmiot działalności;
 • czas na jaki został zawarta umowa spółki;
 • wkłady wnoszone przez każdego ze wspólników oraz ich wartość;
 • oznaczony kwoto zakres odpowiedzialności komandytariusza wobec wierzycieli, tzw. suma komandytowa.

Wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym:

 • Spółka powstaje w momencie uzyskania wpisu do KRS, zatem samo zawarcie umowy spółki nie powoduje powstania nowego podmiotu prawa;
 • Spółka nie może prowadzić działalności gospodarczej do czasu uzyskania wpisu w KRS.
  Po uzyskaniu wpisu do KRS, spółce zostaje przyznany numer NIP i REGON;

Ostatnim krokiem jest zgłoszenie danych uzupełniających do urzędu skarbowego na druku NIP-8

Koszty

 • Koszt rejestracji w wysokości 600zł obejmuje wpis do KRS oraz ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% od wartości wkładu wniesionego przez wspólników do spółki.
 • Przepisy nie nakładają na wspólników obowiązku dysponowania określonym kapitałem minimalnym.

Odpowiedzialność

Zakres odpowiedzialności uzależniony jest od statusu wspólnika. Odpowiedzialność komandytariusza ograniczona jest do majątku spółki, natomiast komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem.

Ograniczenie odpowiedzialności wspólników

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej, w której przepisy prawa przyznają osobowość prawną spółce w połączeniu z ograniczeniem odpowiedzialności wspólników za zobowiązania. Najczęściej wybierana forma spółki kapitałowej w Polsce.

Rejestracja

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składa się z wykonania następujących czynności:

Zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego, która będzie zawierać następujące informacje:

 • firma i siedziba spółki;
 • przedmiot działalności spółki;
 • wysokość kapitału zakładowego;
 • określenie czy wspólnik może dysponować więcej niż jednym udziałem;
 • liczbę oraz wartość nominalną udziałów objętych przez wspólników;
 • czas na jaki została zawarta umowa spółki.
 • Wpłacenie przez wspólników kapitału zakładowego spółki w minimalnej wysokości 5000zł;
 • Ustanowienie organów nowo powstałej spółki;
 • Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy pomiędzy wspólnikami;
 • Po uzyskaniu wpisu do KRS, spółce zostaje przyznany numer NIP i REGON;
 • Zgłoszenie danych uzupełniających do urzędu skarbowego na druku NIP-8.

Przepisy przewidują także możliwość zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem Internetu.

Koszty

 • Koszt rejestracji w wysokości 600zł obejmuje wpis do KRS oraz ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% od wartości wkładu wniesionego przez wspólników do spółki;
 • Dysponowanie minimalnym kapitałem zakładowym w wysokości 5000zł.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki ograniczona jest do majątku spółki. W przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności niezgłoszenia upadłości spółki oraz po bezskuteczności egzekucji z majątku spółki, członkowie zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Napisz do nas!

Umów się na spotkanie już dziś!

Video button