Czym jest remanent i kiedy powinniśmy go przeprowadzić w firmie?

Zbliża się koniec roku, już niebawem przedsiębiorcy będą musieli zabrać się za remanent końcoworoczny! Remanent jest sprawdzeniem aktualnego stanu majątku przedsiębiorstwa oraz porównanie go z całą dokumentacją księgową i innymi niezbędnymi dokumentami. Remanent pozwali przedsiębiorstwom na określenie braków lub nadwyżek w swoich magazynach. Inwentaryzacja może dotyczyć m.in. towarów handlowych czy nawet odpadów.

Najważniejsze jednak, że remanent wykonujemy, aby określić kondycję finansową firmy w danym roku. Najczęściej jest on wykonywany na koniec roku podatkowego. 

Dokumentacja inwentaryzacji

Każdemu remanentowi będzie towarzyszyła dokumentacja, a w niej:

 • nazwa firmy 
 • określenie właściciela firmy 
 • data stworzenia dokumentacji 
 • pozycja 
 • wyróżnienie towarów w spisie 
 • dokładną cenę zakupu 
 • jednostka miary 
 • wartość — ilość towaru x cena towaru 
 • wartość — ilość innych składników (§24) x cena, 
 • całkowita wartość 
 • klauzula 
 • podpis właściciela i osoby tworzącej cały spis. 

Uwaga! Wynik remanentu powinno się wpisać do Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) wraz z końcem danego roku podatkowego. 

Opcje  remanentu

Ustawa o rachunkowości wyróżnia trzy możliwości przeprowadzenia remanentu: 

 1. Spis z natury, czyli metoda faktycznego zliczenia majątku firmy. Każdą rzecz wchodząca do majątku firmy zapisuje się w specjalnym arkuszu. Taka metoda jest najbardziej popularna w przypadku – maszyn, środków trwałych, pieniędzy w kasach, papierów wartościowych, maszyn itp. 
 2. Uzgodnienie sald, czyli uzgodnienie aktualnego stanu aktywów i pasywów  w firmie. Znajdziemy je w księgach rachunkowych z oryginalnymi podpisami kontrahentów itp. W tym przypadku zgodność może być poświadczona  wyciągami bankowymi. Taka metoda jest przydatna w przypadku należności od poszczególnych kontrahentów czy pieniądze zgromadzone na kontach bankowych. 
 3. Weryfikacja, czyli porównanie dokumentów źródłowych z informacjami znajdującymi się w księgach. Remanent poprzez weryfikację wykonuje się w  przypadku — gruntów, funduszy własnych, wszelkich należności wątpliwych, wartości niematerialnych itp. 

Termin

Okazuje się, że nie tylko koniec roku podatkowego niesie za sobą obowiązek wykonania remanentu. Będą to również następujące sytuacje:

 1. Zlecenie remanentu przez jednostkę podatkową. 
 2. Zmiana udziałów w firmie lub zmiana wspólnika. 
 3. Utracenie praw do zryczałtowanego opodatkowania. 
 4. Zamknięcie działalności gospodarczej (otwarcie także). 
Video button