Czym jest dyscyplinarka i kiedy możemy o niej mówić?    

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika z pełnionych funkcji może mieć miejsce w chwili, gdy pracownik dopuścił się rażących błędów, czy niedbalstwa. 

Proces zwolnienia dyscyplinarnego jest jednak związany z wieloma regułami. Dziś powiemy o najważniejszych aspektach! 

Zgodnie z polskim kodeksem pracy pracodawca ma możliwość zwolnienia pracownika bez wypowiedzenia, o ile wina leży po stronie pracownika, w następujących sytuacjach: 

  • popełnienie przestępstwa uniemożliwiające dalszą pracę 
  • niedopuszczalne naruszenie obowiązków pracowniczych 
  • nagła utrata uprawnień uniemożliwiająca dalszą pracę pracownikowi 

Drugi punkt jest szczególnie popularny, jeśli chodzi o zwolnienie dyscyplinarne bez wypowiedzenia. Zgodnie z Kodeksem Pracy, możemy mówić o  ciężkim naruszeniu obowiązków pracowniczych, gdy są spełnione następujące warunki: 

  • zachowanie pracownika kwalifikujące się jako bezprawne 
  • narażenie interesów firmy
  • zawinienie obejmujące zarówno winę umyślną, jak i rażące niedbalstwo
  • zawinienie, które obejmuje zarówno winę zamierzoną, jak i niedbalstwo ze strony pracownika\


    Ocena tego, czy pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia swoich obowiązków, należy do pracodawcy, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności zdarzenia. Oznacza to, że pracodawca musi wprowadzić postępowanie wyjaśniające ustalić wszystkie szczegóły, aby moc jednoznacznie oskarżyć pracownika o ww. czyny. 

Oczywiście, ostatecznie przyczyna, która będzie podana w oświadczeniu pracodawcy o zwolnieniu pracownika z jego winy, musi być prawdziwa oraz konkretna. Proces wyjaśniający powinien zatem wyłonić dokładną przyczynę zwolnienia. 

Warto też pamiętać, że jeżeli pracodawca dowiaduje się o zaniechaniu bądź niechlubnym zachowaniu pracownika ma on możliwość zwolnienia go dyscyplinarnie do miesiąca od chwili uzyskania wiadomości o takim zachowaniu. Oczywiście, jeżeli konieczne jest szczegółowej długotrwały wyjaśnienia sprawy, ten czas liczy się od chwili zakończenia postępowania wyjaśniającego. 

Ważne! Na koniec, warto pamiętać, że pracownik ma możliwość odwołania się w procesie sądowym. Właśnie dlatego tak ważne jest przeprowadzenie rzetelnego postępowania wyjaśniającego, aby pracodawca nie miał sobie nic do zarzucenia w przypadku sporu na drodze sądowej. 

Video button